Informacje | Biologia

Archive for the ‘Informacje’ Category

Posted by admin On Marzec - 1 - 2013 Możliwość komentowania Laserowa depilacja najskuteczniejsza została wyłączona

W Polsce od jakiegoś czasu, już prawie w każdym salonie kosmetycznym, możemy poddać się zabiegowi laserowego usunięcia zbędnego owłosienia. Zabieg ten przeprowadzany jest na niemal każdym odcinku skóry, na którym chcemy pozbyć się włosków. Dermatolodzy zachęcają do tego typu zabiegów, ponieważ pozwalają one na długo cieszyć się gładką skórą, a także nie są szkodliwe dla naszej skóry. Dużo większe zagrożenie czyha na nas na przykład przy używaniu różnorodnych kremów do depilacji, w których zawarte są chemiczne składniki. Wnikają one w głąb naszej skóry, siejąc wręcz spustoszenie. Na szczęście zwolenniczek laserowych zabiegów jest w naszym kraju coraz więcej. Jedynym minusem jest  [ Read More ]

Posted by admin On Luty - 28 - 2013 Możliwość komentowania Zapłodnienie in vitro coraz droższe została wyłączona

Jak większość z nas wie, zabieg in vitro nie jest popierany przez Kościół Katolicki. Mimo tego, że Polska jest katolickim krajem, zainteresowanie tymże zabiegiem jest z roku na rok coraz większe. Najczęściej poddają się mu pary, które mają za sobą wieloletnie, nieudane starania o potomstwo. Nie chcąc oni adopcji, z obawy na trudne dzieciństwo opuszczonych dzieci, postanawiają oni poddać się zabiegowi sztucznego zapłodnienia. Poza granicami naszego kraju zabieg ten jest znany od dawna oraz o wiele częściej stosowany. Wiele polskich par, w obawie przed rozpoznaniem, postanawia skorzystać z in vitro właśnie za granicą. Czują się oni tam bardziej anonimowi i  [ Read More ]

Posted by admin On Luty - 18 - 2013 Możliwość komentowania Zmień dietę została wyłączona

Mówi się, że jesteśmy tym, co jemy. Wydaje się to być naprawdę śmieszne i absurdalne, aczkolwiek w praktyce jest w tym naprawdę dużo prawdy. To, jak się odżywamy, ma naprawdę duży wpływ na nasz wygląd, stan zdrowia i samopoczucie. Z pewnością wiele osób mogło już zauważyć, że po wyeliminowaniu niektórych produktów ze swojej diety lepiej się czuje. Zdrowe odżywianie zapewnia nam mnóstwo energii, odporność, zdrowie, a również świetny wygląd. Okazuje się, że osoby skarżące się na problemy ze swoją skórą często nieodpowiednio się odżywają. Wiadomo, że najlepszym sposobem na wyeliminowanie problemu jest uprzednie poznanie jego przyczyny. Jeżeli skarżymy się na  [ Read More ]

Posted by admin On Marzec - 29 - 2012 Skomentuj

Replikacja liniowych cząsteczek DNA wiąże się z poważnymi problemami, które nie występują w kolistych cząsteczkach. Replikacja zaczyna się bowiem od syntezy krótkiego primera RNA, który następnie jest wycinany i wypełniany fragmentem nici DNA. W wypadku kolistych cząsteczek DNA polimeraza wypełniająca lukę nie ma problemu z rozpoczęciem syntezy, bowiem przed wyciętym primerem zawsze znajduje się koniec poprzedniego fragmentu Okazaki, od którego można rozpocząć syntezę DNA. Inaczej jest w wypadku linowych cząsteczek DNA. Maszyneria replikacyjna działająca według opisanego wyżej schematu nie może odtworzyć odcinków DNA w miejscu wyciętego primera, który znajdował się na końcach 5′ zsyntetyzowanych nici. W efekcie końce liniowego chromosomu,  [ Read More ]

Posted by admin On Marzec - 29 - 2012 Skomentuj

Rekombinacją nazywa się wymianę lub przeniesienie informacji między cząsteczkami DNA. Podstawową rola rekombinacji jest usuwanie dwuniciowych pęknięć w cząsteczkach DNA. Poza tym rekombinacja odgrywa ważną rolę w generowaniu nowych kombinacji alleli. utrzymaniu stabilności genomu, a także w zachowaniu telomerów. Ze względu na podobieństwo cząsteczek DNA podlegających rekombinacji wyróżnia się dwa rodzaje tego procesu. Rekombinacja homologiczna (ang. homologous recombination – HR) ma miejsce wówczas, gdy rekombinujące cząsteczki mają identyczną lub bardzo podobną sekwencję nu-kleotydową. Rekombinacja niehomologiczna (ang. nonhomologous recombination or end joining – NHEJ) zachodzi przy niewielkiej homologii oddziałujących ze sobą cząsteczek lub przy jej całkowitym braku. Rekombinacja genów podczas rozmnażania  [ Read More ]

Posted by admin On Marzec - 29 - 2012 Skomentuj

W aminoacylo-tRNA zmieniają znaczenie kodonów Podstawowym elementem dla odczytania kodu genetycznego jest aminoacylacja właściwego tRNA przez swoisty aminokwas. Zgodnie z tym należy się spodziewać, że w komórce występuje zawsze dwadzieścia różnych syntetaz aminoacylo-tRNA, rozpoznających swoiście każdy z aminokwasów wchodzących w skład białka. Rzeczywiście tak jest w przypadku podstawowych organizmów modelowych (E. coli, drożdże, człowiek). W ciągu ostatniego dziesięciolecia poznano pełne sekwencje genomowe wielu (ponad 200) bakterii eukariotycznych. Okazało się, że większość prokariotów i organelli nie ma pełnego zestawu syntetaz. Zwykle brakuje syntetaz glutaminylo-tRNA i asparaginylo-tRNA. Ich funkcję spełniają syntetazy kwasu glutaminowego i asparaginowego, z dużą częstością błędnie aminoacylujące tRNA kwasem  [ Read More ]

Posted by admin On Marzec - 29 - 2012 Skomentuj

DNA telomerów składa się z wielu powtórzeń krótkiej, kilkunukleotydowej sekwencji. W komórkach ssaków jest to sześcionukleotydowy motyw TTAGGG. Podobne sekwencje występują w telomerach innych eukariotów: TTACAGG u drożdży Schizosaccharomycespombe, TTAGGC u Caenorhabditis elegans u roślin. Niekanoniczny motyw oparty na powtórzeniach TG mają drożdże S. cerevisiae. Długość telomerów różni się znacznie: ludzkie telomery mają od 5 do 30 kpz, natomiast telomery myszy mogą mieć długość do 150 kpz. Telomerowy DNA jest miejscem swoistego wiązania wielu białek. Bezpośrednio z DNA wiążą się dwa białka hamujące wydłużanie się telomerów, TRF1 i TRF2, białko Potl, także biorące udział w regulacji długości telomerów, oraz telomeraza,  [ Read More ]

Posted by admin On Marzec - 29 - 2012 Skomentuj

Długość telomerów może się zmieniać dzięki kilku różnym mechanizmom: rekombinacji, działaniu egzonukleaz lub delecji. Jednak najpowszechniejszym mechanizmem jest wydłużanie telomerów przez rybonukleoproteinowy enzym -telomerazę. Telomeraza jest zbudowana z dwóch składników: odwrotnej transkryptazy oraz RNA zawierającego odcinek służący jako matryca dla powtórzeń telomerowego DNA. Białko odwrotnej transktyptazy jest zasocjowane z innymi białkami, których obecność in vivo jest konieczna dla prawidłowego zachowania telomerów. W wypadku ludzkiej odwrotnej transkryptazy (hTERT) są to białka oraz dyskeryna. Działanie telomerazy polega na wydłużaniu jednoniciowego odcinka DNA bogatego w G. RNA będący składnikiem telomerazy zawiera odcinek komplementarny do tego odcinka. Wykorzystując RNA jako matrycę odwrotna transkryptaza wielokrotnie  [ Read More ]

Posted by admin On Marzec - 29 - 2012 Skomentuj

Czynniki, które zwiększają częstość mutacji, nazywają się czynnikami mutagennymi lub mutagenami. Podstawowym sposobem działania mutagenów jest wprowadzanie uszkodzeń do DNA. Czynnikami mutagennymi są albo substancje wchodzące w reakcje chemiczne z DNA lub wbudowywane do DNA (czynniki chemiczne), albo promieniowanie prowadzące do zmian w strukturze DNA (czynniki fizyczne). Chemiczne mutageny wpływają na strukturę DNA na zasadzie kilku różnych mechanizmów. Mutagenami są substancje modyfikujące zasady azotowe, jak kwas azotowy, powodujący deaminację lub metanosulfonian metylu (MMS), wprowadzający grupę metylową. Kowalencyjne dołączenie grup alkilowych lub arylowych do zasad azotowych nazywa się czasem tworzeniem adduktów. Jednym ze związków chemicznych łatwo tworzących addukty jest znajdujący się  [ Read More ]

Posted by admin On Marzec - 29 - 2012 Skomentuj

Cząsteczki biorące udział w biosyntezie białka muszą więc zostać uporządkowane przestrzennie i wzajemnie ustawione w jedynych właściwych pozycjach, zapewniających zajście reakcji. Funkcję porządkującą spełniają rybosomy. Zbudowane są one z dwu podjednostek, zwanych cięższą (u bakterii stała sedymentacji 308) i lżejszą (tu stała sedymentacji SOS), łatwo dysocjujących i asocjujących. Chemicznie podjednostki rybosomowe są tworami nukleoproteinowymi, zbudowanymi z wielu białek i RNA rybosomowego. Na powierzchni tych organelli znajdują się odpowiednie miejsca wiążące, dopasowane kształtem do nici mRNA oraz aminoacylo-tRNA. Rybosomy wiążą te składniki na powierzchni, po czym rybosomowa synteza peptydylo-tRNA katalizuje syntezę wiązania peptydowego między dwoma kolejnymi resztami właściwie wybranych i ustawionych  [ Read More ]