Posted by admin On Marzec - 29 - 2012 Skomentuj

Czynniki, które zwiększają częstość mutacji, nazywają się czynnikami mutagennymi lub mutagenami. Podstawowym sposobem działania mutagenów jest wprowadzanie uszkodzeń do DNA. Czynnikami mutagennymi są albo substancje wchodzące w reakcje chemiczne z DNA lub wbudowywane do DNA (czynniki chemiczne), albo promieniowanie prowadzące do zmian w strukturze DNA (czynniki fizyczne). Chemiczne mutageny wpływają na strukturę DNA na zasadzie kilku różnych mechanizmów. Mutagenami są substancje modyfikujące zasady azotowe, jak kwas azotowy, powodujący deaminację lub metanosulfonian metylu (MMS), wprowadzający grupę metylową. Kowalencyjne dołączenie grup alkilowych lub arylowych do zasad azotowych nazywa się czasem tworzeniem adduktów. Jednym ze związków chemicznych łatwo tworzących addukty jest znajdujący się w dymie papierosowym benzopiren. Inna grupa mutagenów, jak bromek etydyny, interkaluje między zasady azotowe w DNA. Obecność interkalującego związku pociąga za sobą błędy w replikacji, przejawiające się ostatecznie zmianą ramki odczytu. Mutagenami są związki powodujące kowalencyjne połączenia między nićmi polinukleotydowymi, a także w obrębie pojedynczej nici. Przykładem takich substancji są psoraleny, stosowane w leczeniu niektórych chorób skóry. Mutagenami są także analogi zasad, które mogą zostać włączone do syntetyzowanego DNA. Takim związkiem jest bromouracyl, przypominający chemicznie tyminę i wbudowywany na jej miejsce.