Do kompleksu inicjacyjnego dołącza się następnie druga podjednostka rybosomowa – SOS. Powstaje w ten sposób czynny rybosom 70S (monosom) i rozpoczyna się faza elongacji rozbita na dwa etapy: rozpoznania kodonów w mRNA i tworzenia wiązania peptydowego oraz translokacji. Pierwszy etap polega na dołączeniu następnego aminoacylo-tRNA (tu alanylo-tRNA), określonego przez tryplet sąsiadujący z AUG (tu GCU). Reakcja ta jest wspomagana przez czynniki elongacyjne EF-Tu i EF-G. Czynniki te ułatwiają wiązanie się aminoacylo-tRNA z rybosomem. W drugim etapie następuje synteza wiązania peptydowego między dwoma resztami aminokwasowymi zlokalizowanymi na rybosomie. Powstały peptydylo-tRNA ulega przemieszczeniu (translokacji) na rybosomie wraz z nicią mRNA. Nowy kodon wchodzi w obręb aktywnego miejsca rybosomu i następny aminoacylo-tRNA może zostać przyłączony, podobnie jak to było z poprzednim. Taki proces powtarza się aż do chwili, gdy do miejsca aktywnego w rybosomie przesunie się kodon terminacyjny (tu tryplet U AA). W rezultacie zachodzą reakcje, takie jak dołączenie czynników terminacyjnych (czynników białkowych powodujących uwolnienie polipeptydu), uwolnienie ukończonego peptydu i dysocjacja kompleksu rybosomowego.