Posted by admin On Marzec - 29 - 2012 Skomentuj

Rekombinacją nazywa się wymianę lub przeniesienie informacji między cząsteczkami DNA. Podstawową rola rekombinacji jest usuwanie dwuniciowych pęknięć w cząsteczkach DNA. Poza tym rekombinacja odgrywa ważną rolę w generowaniu nowych kombinacji alleli. utrzymaniu stabilności genomu, a także w zachowaniu telomerów. Ze względu na podobieństwo cząsteczek DNA podlegających rekombinacji wyróżnia się dwa rodzaje tego procesu. Rekombinacja homologiczna (ang. homologous recombination – HR) ma miejsce wówczas, gdy rekombinujące cząsteczki mają identyczną lub bardzo podobną sekwencję nu-kleotydową. Rekombinacja niehomologiczna (ang. nonhomologous recombination or end joining – NHEJ) zachodzi przy niewielkiej homologii oddziałujących ze sobą cząsteczek lub przy jej całkowitym braku. Rekombinacja genów podczas rozmnażania płciowego oraz mutacje są dwoma podstawowymi źródłami zmienności genetycznej. Mutacją nazywa się dziedziczną zmianę materiału genetycznego. Jej początkiem jest zmiana zapisu informacji genetycznej, nazywana czasem premutacją, wynikająca z błędnego parowania zasad lub uszkodzenia cząsteczki DNA. Taka zmiana zapisu nie jest tożsama z mutacją. Aby mogła znaleźć swoje odbicie w zapisie informacji genetycznej następnych pokoleń, potrzebna jest jedna lub dwie rundy replikacji, utrwalające istniejącą zmianę lub powodujące na jej podstawie zmianę w kolejności nukleotydów w potomnych cząsteczkach DNA.