Posted by admin On Marzec - 29 - 2012 Skomentuj

Mutacje punktowe prowadzą zwykle do zmian aminokwasowych (neutranych lub niekorzystnych). Czasem mogą doprowadzić do pojawienia się w rejonie kodującym genu – dodatkowego kodonu terminalnego (np. mutacja A -> U w ko-donie glutaminowym AAG kreuje kodon UAG – amber). Prowadzi to do przerwania syntezy polipeptydu. Mutant może ulec tzw. rewersji ekstragenowej, polegającej na mutacji kompensującej, ale zlokalizowanej w antykodonie pewnych tRNA. Na przykład tRNA może zmutować do tRNA i wtedy kodon terminalny może zostać odczytany jako seryna. Jak widać, ten nowy tRNA niesie zamiast antykodonu serynowego AGG (parującego z kodonem serynowym UCC) nowy antykodon AUC. AUC nie odczytuje kodonów serynowych, lecz kodon UAG (amber). Mimo że w strukturze owego nowego tRNA nastąpiła zmiana antykodonu na taki, który nie może brać udziału w odczytywaniu kodonów serynowych, cząsteczka tRNA supresorowego w dalszym ciągu ulega aminoacylacji seryna. A więc, przynajmniej w tym przypadku, to nie treść antykodonu decyduje o swoistości aminoacylacji. Widać sygnałem swoiście rozpoznawanym przez syntetazę serynową są pewne elementy struktury tRNA leżące poza antykodonem.