Posted by admin On Kwiecień - 13 - 2011 Skomentuj

Większość zdarzeń zachodzących podczas rekombinacji homologicznej (HR) wymaga aparatu białkowego. U drożdży S. cerevisiae zidentyfikowano ponad 30 genów, których produkty biorą udział w tym procesie. Większość odniesień w tym podrozdziale będzie się stosować do białek drożdżowych. Podczas mejozy dwuniciowe nacięcie inicjujące HR powstaje w wyniku działania swoistej endonukleazy. U drożdży 5. cerevisiae jest to endonukleaza Spoll, wprowadzająca 150-200 nacięć na cały genom. Miejsca nacięcia są rozmieszczone nieprzypadkowo, lecz z niewielką swoistością w stosunku do sekwencji nukleotydowej. Kilkanaście innych białek współdziała ze Spoll w wytworzeniu pęknięcia i przygotowaniu go do kolejnego etapu. Wśród nich są trzy białka: Mrell, RadSO i Xrs2, tworzące kompleks MRX. Dla składników tego kompleksu sugeruje się jeszcze dwie inne funkcje. Białko RadSO należy do grupy białek SMC i, podobnie jak w wypadku białek tworzących kompleks kondensyny, może łączyć ze sobą cząsteczki DNA biorące udział w rekombinacji. Białko Mrell jest egzonukleazą. Nie jest jednak bezpośrednio odpowiedzialne za powstanie jednoniciowego fragmentu z wolnym końcem 3.